Regulamin

R E G U L A M I N

Sklepu Internetowego http://electro-24.pl

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przedmiotem niniejszego regulaminu jest regulacja warunków sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu Internetowego w tym dokonywania przez Sklep Internetowy sprzedaży i oferowanych za jego pośrednictwem usług przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a w szczególności zasad korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem http://electro-24.pl

Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej http://electro-24.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili.

Właścicielem Sklepu Internetowego zarejestrowanego pod adresem: http://electro-24.pl jest Agropexim Sp. z o.o. .  z siedzibą w  Warszawie ul. Kieleckiej nr 41A, lok. 8  Warszawa 5833191587 zarejestrowaną w

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem 0000594520, zwana dalej Sprzedającym.

 1. Sklep Internetowy jest udostępniany przez Sprzedającego za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Sklepu.
 2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej lub/i aktywnego numeru telefonu.
 3. Zarówno rejestracja w Sklepie Internetowym, jak i złożenie zamówienia oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

Reklamacje można składać pod: adresem PRO-LOGIS Sp. z o.o. Sp. k. Modlińska 6 03-216 Warszawa Wjazd do magazynu od ulicy Elektronowej 

lub adresem e-mail: sklep@agropexim.com

 

 1. Sklep Internetowy nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za korzystanie ze środka porozumiewania się na odległość.
 2. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć umieszonych na stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem tych do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) są własnością Sprzedającego.
 3. Sprzedający prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów i dokłada wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia były najwyższej jakość oraz w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę prezentowanych produktów.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w katalogu produktów, wprowadzania nowych produktów do Sklepu Internetowego i usuwanie niedostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sprzedającego oraz wprowadzania w nich modyfikacji.
 5. Rozmieszczenie wzorów na sprzedawanych produktach w rzeczywistości może w małym stopniu różnić się od produktów, prezentowanych w sklepie internetowym.

 

 • 2. DEFINICJE
 1. Dni robocze– oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa– oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedającego, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca– oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedający w zakresie dokonywania dostawy towarów.
 4. Hasło– oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 5. Login- oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
 6. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa Sprzedaży.
 7. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Konto Klienta– oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedającego, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenie Konta Klienta.
 9. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Regulamin– oznacza niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.
 11. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 12. Sprzedający– oznacza Spółkę Agropexim Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. KIELECKA, nr 41A, lok. 8 Warszawa 5833191587 zarejestrowaną przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO , pod numerem 0000594520 .
 13. Sklep Internetowy, http://electro-24.pl.– serwis internetowy będący własnością Spółki Agropexim Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. KIELECKA, nr 41A, lok. 8 Warszawa 5833191587 zarejestrowaną przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

dostępny pod adresem, http://electro-24.pl

.

 1. Strona Internetowa Sklepu– oznacza stronę internetową, pod którą Sprzedający prowadzi Sklep Internetowy, działający w domenie http://electro-24.pl za pośrednictwem, którego Klient może dokonać zakupu Towaru.
 2. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedającego za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego mogący być przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 3. Umowa sprzedaży- oznacza Umowę Sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem, a Sprzedającym.
 4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia na odległość umowy sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 5. Trwały nośnik- oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi, Sprzedającemu lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 

 • 3. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Sklepu, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu. Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym przez Regulamin.
 2. Sprzedający dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla Klienta z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Sklepu Internetowego to: przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z wyłączną obsługą JavaScript i „cookies” lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z wyłączną obsługą JavaScript i „cookies”, Google Chrome w wersji 10 lub nowszej z wyłączną obsługą JavaScript i „cookies”, niezależnie od włączonego języka, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 160 kbit/s.
 4. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej oraz aktywnego numeru telefonu. Klient korzystając ze Sklepu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Sklepu Internetowego i Strony Sklepu Internetowego.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Sklepu Internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedającego, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.
 6. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedającego.

 

 • 4. REJESTRACJA
 1. Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klienta zamówienia w Sklepie Internetowym.
 2. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać Rejestracji.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedającego na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedającemu poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło i Login.
 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
 5. a) Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego
  chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne;
 6. b) Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;
 7. c) Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt akceptacji Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;
 8. d) Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, na jego rzecz przez Sprzedającego, usługi prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta;
 9. e) Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (dot. ustawy o ochronie danych osobowych) przy czym Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści
  swoich danych oraz ich zmiany.
 10. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
 11. a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu;
 12. b) upoważnieniem Sprzedającego do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.
 13. c) W trakcie Rejestracji, Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku, Sprzedawca wyraźnie informuje, o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 14. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:
 15. a) zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;
 16. b) Klientowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych;
 17. c) powierzenie Sprzedającemu danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
 18. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedającego lub reklamodawców współpracujących ze Sprzedającym na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym.
 19. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedającego i z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu. 
 20. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła, zaś w razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedającego, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności, a Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta.
 21. Sprzedający tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Sklepu. W przypadku zastosowania przez Sprzedającego powyższych zabezpieczeń, Klient zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

 

 • 5. ZAMÓWIENIA
 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedającego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
 3. Klient kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem znajdującym się na Stronie Internetowej Sklepu.
 4. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedającego.
 5. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
 6. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedającego podawana jest cena łączna wybranych Towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu Dostawy.
 7. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 8. Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedający dokonuje weryfikacji dostępności w Sklepie Internetowym zamówionego przez Klienta Towaru.
 9. Po złożeniu zamówienia, Sprzedający przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust. 7.
 11. Wiadomość od Sprzedającego zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy Sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar.
 12. Po zawarciu Umowy Sprzedaży, Sprzedający potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

 

 • 6. PŁATNOŚĆ
 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze:
 2. a) stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich;
 3. b) nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient
  będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy;
 4. c) nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.
 5. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
 6. a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedającego (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania Zamówienia w Sklepie Internetowym, zaś wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
 7. b) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po
  zakończeniu przez Klienta procesu składania Zamówienia w Sklepie Internetowym);
 8. c) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności on-line Blue Media S.A., (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz po otrzymaniu z systemu informacji od Blue Media S.A. o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności); 
 9. Dostępne formy płatności można realizować za pomocą Kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 10. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta w przypadku, gdy płatność została przy użyciu karty płatniczej zwrot jest realizowany na rachunek karty użytej do płatności.
 11. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji Zamówienia liczony jest od zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sklepu Internetowego.
 12. Klient powinien dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.
 13. Niedokonanie zapłaty w terminie 3 dni od dnia potwierdzenia zamówienia oznacza rezygnację Klienta z zawarcia Umowy Sprzedaży, a w konsekwencji anulowanie zamówienia i zwolnienie rezerwacji Towaru.
 14. Brak zapłaty w sytuacji określonej w zadaniu powyżej nie powoduje żadnych konsekwencji finansowych po stronie Klienta.
 15. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 6 Regulaminu, Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży.
 16. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedający prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.
 17. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.
 18. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

 

 • 7. DOSTAWA
 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia zapłaty za Towar.
 3. Standardowy czas oczekiwania na realizację Zamówienia to 2-4 dni robocze.
 4. Czas realizacji zamówienia może być również określany:
 5. indywidualnie,
 6. na podstawie dostępności Towaru u dostawców Sklepu.
 7. Zamówienia o różnym czasie realizacji dla poszczególnych Towarów wysyłane są po skompletowaniu całości Zamówienia - po upływie najdłuższego z podanych czasów realizacji. Maksymalny czas realizacji Zamówienia wynosi do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
 8. W przypadku braku dostępności całości, lub części zamawianego Towaru Klient informowany jest o przewidywanym czasie realizacji Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji:
 9. a) wydłużenie czasu oczekiwania na realizację Zamówienia,
 10. b) anulowanie części Zamówienia,
 11. c) anulowanie całości Zamówienia,
 12. Skorzystanie z któregokolwiek z powyższych rozwiązań nie powoduje żadnych negatywnych finansowo skutków po stronie Klienta, a ewentualna nadpłata zostanie niezwłocznie odesłana na rachunek bankowy Klienta, z którego zaksięgowano płatność, chyba, że Klient jednoznacznie wskaże inny prawidłowy rachunek bankowy.
 13. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 14. Sprzedający dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 15. Zgodnie z wolą Klienta Sprzedający może przesyłać przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Klienta podczas składania zamówienia, elektroniczny paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary. Elektroniczny paragon lub faktura VAT dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF.
 16. Dostawa Towaru odbywa się przez firmę dostawczą zgodnie z regulaminem danej firmy - link w załączniku nr 2.
 17. W przypadku opóźnień dostawy z przyczyn niezależnych od Sklepu Internetowego, Klient będzie informowany drogą elektroniczną lub telefoniczną.
 18. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość opóźnienia dostawy zgodnie z regulaminem Dostawcy.
 19. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem, Dostawca Towaru pozostawia awizo z informacją o braku możliwości dostarczenia przesyłki oraz numerem telefonu, pod którym Klient może uzgodnić warunki ponownej dostawy.
 20. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedający skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy. 
 21. Przy dostarczeniu Towaru od Dostawcy Klient obowiązany jest sprawdzić doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki zewnątrz czy zawartości Towaru w wewnątrz Klient ma prawo żądać od pracownika firmy Dostawcy spisania właściwego protokołu oraz zgłosić ten fakt Sklepowi Internetowemu drogą mailową na adres sklep@agropexim.com
 22. Klient nie ma obowiązku odbioru przesyłki uszkodzonej lub niezgodnej z potwierdzonym Zamówieniem.
 23. W wypadku, gdy produkt jest uszkodzony i fakt jest udokumentowany przy Dostawcy, to Klient ma pełne prawo rozwiązania umowy, w tym wypadku Sprzedający jest zobowiązany zwrócić pieniądze.
 24. Jeżeli fakt uszkodzenia opakowania nie ma wpływu na zawartość i dostarczony Towar jest pełnowartościowy Umowa Sprzedaży za zgodą Klienta jest skutecznie zawarta.
 25. Przyjęcie przesyłki przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:
 26. a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego;
 27. b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
 28. c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika
 29. d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

 

 • 8. REKLAMACJA Z TYTUŁU RĘKOJMI
 1. Sklep Internetowy zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych.
 2. Sklep Internetowy jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na warunkach i zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
 3. W przypadku natomiast Towarów używanych, niepełnowartościowych (np. pochodzących z ekspozycji lub zwrotu), Sprzedający każdorazowo informuje Klienta w szczególności o ewentualnych widocznych śladach używania i jest odpowiednio opisany.
 4. W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi za wady Klient powinien w szczególności wskazać na czym jego zdaniem polega wada Towaru, kiedy została ona stwierdzona, czego Klient domaga się od Sklepu Internetowego oraz podać swoje dane kontaktowe.
 5. Wraz z reklamowanym Towarem należy przesłać do Sklepu Internetowego komplet dołączonych do Towaru akcesoriów oraz w przypadku korzystania ze świadczeń gwarancyjnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego wypełniony dokument gwarancyjny.
 6. Jeżeli Towar ma wadę Klientowi przysługują następujące uprawnienia:
 7. żądanie wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady - Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedający. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady.
 8. żądanie obniżenia ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie – przy czym ograniczenie powyższe nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.
 9. Sprzedający w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 10. Sklep Internetowy poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sklepu Internetowego przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.
 11. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszty reklamacyjne pokrywa Sprzedający, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedający jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.
 12. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.
 13. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu 2 lat.
 14. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona wobec Klienta niebędącego Konsumentem z zastrzeżeniem § 8 ust.3 Regulaminu.
 15. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu przy czym do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy Sprzedaży, Klient może składać na adres Sprzedawcy lub e-mail: sklep@agropexim.com

W przypadku, gdy Klient nie zgadza się z decyzją Sklepu Internetowego o odmowie uwzględnienia reklamacji, Klient może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego.

 

 • 9. GWARANCJA
 1. Towary sprzedawane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

 

 • 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
 1. Klient będący Konsumentem ma prawo bez podania przyczyn odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 (czternaście) dni od dnia odebrania Towaru.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy Sprzedaży w wykonaniu, której Sprzedający wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz którego wzór Konsument otrzymał wraz z pouczeniem o odstąpieniu od umowy.
 4. Do zachowania 14 (czternaście) dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 5. Sprzedający niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza o odstąpieniu od umowy złożonego za pośrednictwem strony internetowej czy przesłanego listownie na adres poczty elektronicznej.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 7. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy przy czym do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. 
 9. Niezwrócenie przez Konsumenta Towaru w tym czasie nie powoduje nieważności odstąpienia od umowy, niemniej zwłoka może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą.
 10. Na Konsumencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad towarem do czasu jego zwrócenia.
 11. Po otrzymaniu produktu Konsument może sprawdzić jego charakter, kompletność, cechy czy funkcjonowanie – ale tylko tak, jak robiłby to czynił w sklepie stacjonarnym.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter, cechy i funkcjonowanie rzeczy, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą – tak jakby to robił w sklepie stacjonarnym.
 13. Zwrot płatności dokonanych przez Konsumenta następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, (chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami), zwrot płatności nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy oraz zwrotu otrzymanych rzeczy lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 15. W związku z odstąpieniem Konsument nie ponosi żadnych innych kosztów niż:
 16. koszty związane z innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowanych przez Sklep towarów i produktów;
 17. bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych rzeczy, chyba że rzecz, ze względu na jej charakter nie można odesłać w zwykły sposób pocztą, a dostarczono ją Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, wówczas koszty związane z odebraniem rzeczy ponosi Sprzedający.
 18. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: 
 19. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 20. w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 21. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 22. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 23. Sposób zwrotu należności uzależniony (następuje w tej samej formie w jakiej dokonano zapłaty)  jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz Sprzedającego:
 24. w przypadku zapłaty „z góry” przelewem, Sprzedający dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta, po uprzednim wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego;
 25. w przypadku zapłaty „za pobraniem”, Sprzedający dokonuje zwrotu na rachunek bankowy Klienta, po przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego;
 26. w przypadku zapłaty „z góry” z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych, Sprzedający dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta, po uprzednim wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego;
 27. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, o których mowa w §7 ust.8 Regulaminu, Klient nie przekaże Sprzedającemu wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu.
 28. Sprzedający wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Konsumenta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego.
 29. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Konsumenta.
 30. Zwrotowi nie podlegają poniesione przez Konsumenta koszty odesłania Towaru związanego ze zwrotem Towaru.
 31. Jeżeli Konsument przy zwrocie Towaru wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 32. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu kosztów dostarczenia Towaru (za transport od Sprzedającego do Konsumenta), zwracając jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w swojej ofercie, bez względu na to, jaki środek transportu został wybrany w momencie składania zamówienia.
 33. Konsument pokrywa koszty bezpośrednio związane ze zwrotem Towaru po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, czyli odesłaniem rzeczy do Sprzedającego.
 34. W przypadku, gdy Konsument wybrał droższy sposób dostawy Towaru zamiast najtańszego oferowanego przez Sprzedającego tzw. „darmowa dostawa” Sprzedający nie zwraca poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów Dostawy.

Klient dokonując zwrotu Towaru przesyła zwracany towar na PRO-LOGIS Sp. z o.o. Sp. k. Modlińska 6 03-216 Warszawa Wjazd do magazynu od ulicy Elektronowej  , Klient może dokonać zwrotu towaru jednocześnie ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

 • 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych osobowych Użytkowników (dalej: „Administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) jest Usługodawca – Spółka  Agropexim Sp. z o.o. siedzibą w  Warszawie ul. KIELECKA, nr 41A, lok. 8   02-530 Warszawa  NIP 5833191587 zarejestrowaną w  SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 0000594520 .

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego (dalej: „Administrator Sprzedawca”) w rozumieniu RODO jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe Kupujących (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane w celu realizacji zamówienia i wykonania zawartej z nim umowy sprzedaży, w tym przygotowania i dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, a także w celu realizacji prawa odstąpienia do umowy oraz skorzystania z prawa do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli konto na Stronie Sklepu (imię i nazwisko, adres dostawy, adrese-mail, numer telefonu) są przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika na Stronie Sklepu.
 4. Użytkownik lub Kupujący może wyrazić uprzednią zgodę poprzez akceptację stosownej Klauzuli na wysyłanie mu Newslettera oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji złożonego zamówienia.
 5. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika (adres e-mail) w celach marketingowych jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli. Usługodawca może udostępnić takie dane osobowe Użytkownika osobom trzecim jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym obsługa konta Użytkownika, dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, obsługi reklamacji i prawa odstąpienia od umowy. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Usługodawcę lub Sprzedającego.
 7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Użytkownika lub Kupującego. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 8. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta Użytkownika lub realizacji danego zamówienia i wykonania umowy zawartej z Kupującym, zgodnie z art.28 RODO.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym:
  1. w zakresie danych osobowych niezbędnych do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika – przez okres niezbędny do realizacji usługi;
  2. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia – do momentu wydania Towaru Kupującemu;
  3. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji prawa odstąpienia od umowy oraz prawa do złożenia reklamacji – do dwóch lat od momentu wydania Towaru Kupującemu;
  4. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji celów marketingowych świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w punkcie 7 – do momentu wycofania zgody udzielonej przez Użytkownika;
 11. Użytkownik lub Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
 12. Użytkownikowi lub Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika lub Kupującego narusza przepisy RODO.

 

 1. Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystającze Strony Sklepu Użytkownik lub Kupujący akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają Usługodawcy świadczenie usług. Więcej informacji na temat stosowania plików cookies przez Usługodawcę na Stronie Sklepu można znaleźć w Polityce Prywatności oraz Polityce Prywatności Cookies.
 2. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

 • 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO
 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientem będącym Przedsiębiorcą Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klienta, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedającego jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 • 13. ZMIANY REGULAMINU
 1. Sprzedający może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych lub technicznych.
 2. Klient posiadający Konto zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 14 dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu, zaś innym Klientom – w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej przez 14 dni przed wejściem jego w życie.
 3. W tym czasie, Klient musi odmówić akceptacji lub ponownie zaakceptować Regulamin.
 4. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Klient ma możliwość usunięcia Konta w każdym czasie.
 5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

 

 • 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 1. Sprzedający zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu Internetowego.
 2. Zmiany do obowiązującego Regulaminu lub nowa treść Regulaminu
  wchodzi w życie po upływie 3 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Data wejścia w życie nowego regulaminu będzie jednoznacznie określona w jego treści.
 4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedającego do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 5. Regulamin oraz Umowa Sprzedaży na podstawie niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy Sprzedaży, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było okolicznościami, na które Sprzedający nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa).
 7. W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie zobowiązań zostaje zawieszone na okres jej trwania.
 8. Wszystkie wymienione nazwy produktów lub producentów są używane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi Znakami Towarowymi producentów.
 9. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach Sklepu Internetowego w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Sprzedającego.
 10. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy Sprzedaży lub Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 11. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 12. Klient będący Konsumentem może skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów.
 13. W szczególności Klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dalej jako „sąd polubowny”) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, składając odpowiedni wniosek.
 14. Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy obie strony wyrażą zgodę na rozstrzygnięcie sporu w tym postępowaniu.
 15. Skorzystanie z mediacji nie wyłącza możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego lub skierowania sprawy do sądu polubownego.
 16. Konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.
 17. Sklep Internetowy nie wymaga od Klienta złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl